Skip to Content

Liên kết Liên kết

Kiểm tra chất lượng bệnh viện Kiểm tra chất lượng bệnh viện

Bảng điểm kiểm tra Bệnh viện năm 2015 Bảng điểm kiểm tra Bệnh viện năm 2015
1. Báo cáo phân loại bệnh tật tử vong ICD 10 2.Báo cáo chuyên môn 2 năm 2014 - 2015 3. Báo cáo tài chính 2 năm 2014 -2015 4. Chứng chỉ hành nghề 5. Tổ chức 6. Nhân sự ...