Skip to Content

Liên kết Liên kết

Kiểm tra chất lượng bệnh viện Kiểm tra chất lượng bệnh viện

KHẢO SÁT Ý KIẾN NGƯỜI BỆNH VÀ NHÂN VIÊN Y TẾ NĂM 2018 KHẢO SÁT Ý KIẾN NGƯỜI BỆNH VÀ NHÂN VIÊN Y TẾ NĂM 2018
KHẢO SÁT Ý KIẾN NGƯỜI BỆNH VÀ NHÂN VIÊN Y TẾ NĂM 2018 
BẢNG ĐIỂM BỆNH VIỆN TỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2018 BẢNG ĐIỂM BỆNH VIỆN TỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2018
1. Tóm tắt kết quả bệnh viện tự đánh giá chất lượng  
Báo cáo tự kiểm tra, chất lượng bệnh viện 2018 Báo cáo tự kiểm tra, chất lượng bệnh viện 2018
1. BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN QUÝ I NĂM 2018 2. BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN  6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 3. BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT...
Bảng điểm kiểm tra Bệnh viện năm 2015 Bảng điểm kiểm tra Bệnh viện năm 2015
1. Báo cáo phân loại bệnh tật tử vong ICD 10 2.Báo cáo chuyên môn 2 năm 2014 - 2015 3. Báo cáo tài chính 2 năm 2014 -2015 4. Chứng chỉ hành nghề 5. Tổ chức 6. Nhân sự ...