Skip to Content

Liên kết Liên kết

Web Content Display Web Content Display

ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN ĐKKV GÒ CÔNG

Đảng bộ Bệnh viện đa khoa khu vực Gò Công phát triển từ Chi bộ Bệnh viện đa khoa khu vực Gò Công, trực thuộc Đảng bộ thị xã Gò Công.

I. Diễn biến qua các kỳ Đại hội:

1- Đại hôi lần thứ I nhiệm kỳ 2000-2003, số lượng đảng viên là 32 đ/c; Đại hội bầu Ban chấp hành có 07 đồng chí (gồm Bí thư, Phó Bí thư và 05 ủy viên):

- Bí thư: Đ/c Nguyễn Thị Thu Hồng

- Phó Bí thư: Đ/c Đặng Văn Phục

- UV.BCH: Đ/c Dương Phong

- UV.BCH: Đ/c Huỳnh Văn Băng

- UV.BCH: Đ/c Nguyễn Văn Trọng

2- Đại hôi lần thứ II nhiệm kỳ 2003-2005, số lượng đảng viên là 44 đ/c; Đại hội bầu Ban chấp hành có 09 đồng chí (gồm Bí thư, Phó Bí thư  và 07 ủy viên):

- Bí thư: Đ/c Nguyễn Thị Thu Hồng

- Phó Bí thư: Đ/c Đặng Văn Phục

- UV.BCH: Đ/c Huỳnh Văn Bằng

- UV.BCH: Đ/c Ngô Văn Cầm

- UV.BCH: Đ/c Huỳnh Thị Chỉnh

- UV.BCH: Đ/c Lê Thị Hòa

- UV.BCH: Đ/c Trần Văn Nhạn

- UV.BCH: Đ/c Nguyễn Văn Trọng

- UV.BCH: Đ/c Võ Hữu Phước

3- Đại hôi lần thứ III nhiệm kỳ 2005-2010,  số lượng đảng viên là 55 đ/c; Đại hội bầu Ban chấp hành có 11 đồng chí (gồm Bí thư, Phó Bí thư, UVTV  và 08 ủy viên):

- Bí thư: Đ/c Nguyễn Thị Thu Hồng – Phó Giám đốc BV

- Phó Bí thư: Đ/c Đặng Văn Phục – Phó Giám đốc BV

- UVTV – CN.UBKT: Đ/c Huỳnh Văn Bằng – TP.TCHC

- UV.BCH: Đ/c Nguyễn Ngọc Chơn – Giám đốc BV

- UV.BCH: Đ/c Trần Thị Tranh – Phó Giám đốc BV – CT.CĐCS

- UV.BCH: Đ/c Võ Hữu Phước – TK Nhiễm

- UV.BCH: Đ/c Lê Thị Hòa – TK.HSCC

- UV.BCH: Đ/c Trần Văn Nhạn – TP.KHTH

- UV.BCH: Đ/c Huỳnh Thị Chỉnh – Trưởng khoa Sản

- UV.BCH: Đ/c Nguyễn Văn Trọng – CT.CĐCS

- UV.BCH: Đ/c Nguyễn Minh Hùng – Bí thư Chi đoàn BV

4- Đại hôi lần thứ IV nhiệm kỳ 2010-2015,  số lượng đảng viên là 78 đ/c; Đại hội bầu Ban chấp hành có 11 đồng chí (gồm Bí thư, Phó Bí thư, UVTV  và 08 ủy viên):

- Bí thư: Đ/c Nguyễn Thị Thu Hồng – Giám đốc BV

- Phó Bí thư: Đ/c Đặng Văn Phục – Phó Giám đốc BV

- UVTV – CN.UBKT: Đ/c Huỳnh Văn Bằng – TP.TCHC

- UV.BCH: Đ/c Ngô Văn Cầm – Phó Giám đốc BV

- UV.BCH: Đ/c Trần Thị Tranh – Phó Giám đốc BV – CT.CĐCS

- UV.BCH: Đ/c Trần Hữu Danh – CT.HCCB

- UV.BCH: Đ/c Lê thị Kim Phượng – TK Nội TH

- UV.BCH: Đ/c Huỳnh Thị Chỉnh – Trưởng khoa Sản

- UV.BCH: Đ/c Lê Thị Hòa – TK.HSCC

- UV.BCH: Đ/c Trần Văn Nhạn – TP.KHTH

- UV.BCH: Đ/c Nguyễn Minh Hùng – viên chức khoa PTGMHS

5- Đại hôi lần thứ V nhiệm kỳ 2015-2020,  số lượng đảng viên là 99 đ/c; Đại hội bầu Ban chấp hành có 15 đồng chí (gồm Bí thư, 02 Phó Bí thư, 02 UVTV  và 10 ủy viên):

- Bí thư: Đ/c Nguyễn Thị Thu Hồng – Giám đốc BV

- Phó Bí thư – CN.UBKT: Đ/c Ngô Văn Cầm – Phó Giám đốc BV

- Phó Bí thư: Đ/c Huỳnh Văn Bằng – TP.TCHC

- UVTV: Đ/c Trần Thị Tranh – Phó Giám đốc BV – CT.CĐCS

- UVTV: Đ/c Lê Minh Lực – TK.CĐHA

- UV.BCH: Đ/c Trần Hữu Danh – CT.HCCB

- UV.BCH: Đ/c Lê Thị Kim Phượng – TK Nội TH

- UV.BCH: Đ/c Trương Thị Thủy Trúc – BS khoa Sản

- UV.BCH: Đ/c Lê Thị Hòa – TK.HSCC

- UV.BCH: Đ/c Nguyễn Huy Huân – ĐDTK PT.GMHS

- UV.BCH: Đ/c Trần Văn Nhạn – TP.KHTH

- UV.BCH: Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Chuyên – PTK. Nội TMLH

- UV.BCH: Đ/c Huỳnh Anh Luân – Bí thư Đoàn cơ sở

- UV.BCH: Đ/c Lê Thành Lập – TP.VTTBYT

- UV.BCH: Đ/c Ngô Thanh Loan – PTP.TCKT

6- Đại hôi lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025,  số lượng đảng viên là 110 đ/c; Đại hội bầu Ban chấp hành có 15 đồng chí (gồm Bí thư, 02 Phó Bí thư, 02 UVTV  và 10 ủy viên):

- Bí thư: Đ/c Lê Minh Lực – Giám đốc BV

- Phó Bí thư – CN.UBKT: Đ/c Ngô Văn Cầm – Phó Giám đốc BV

- Phó Bí thư: Đ/c Huỳnh Văn Bằng – TP.TCHC

- UVTV: Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Chuyên - TP.KHTH – BT.CB7

- UVTV: Đ/c Trương Thị Thủy Trúc – PTK.Sản – BT.CB3

- UV.BCH: Đ/c Lê Thành Lập – TP.VTTBYT – BT.CB1

- UV.BCH: Đ/c Nguyễn Thị Lài – ĐDTK Nhi – BT.CB2

- UV.BCH: Đ/c Trần Văn Hùng – ĐDTK HSCC – BT.CB4

- UV.BCH: Đ/c Dương Thanh Tùng – PTK.Ngoại – BT.CB5

- UV.BCH: Đ/c Nguyễn Huy Huân – ĐDTK PT.GMHS – BT.CB6

- UV.BCH: Đ/c Trần Văn Nhạn – TK.Nội TMLH – BT.CB8

- UV.BCH: Đ/c Nguyễn Văn Hùng – TK.KB – BT.CB9

- UV.BCH: Đ/c Huỳnh Anh Luân – Bí thư Đoàn cơ sở - PBT.CB6

- UV.BCH: Đ/c Ngô Thanh Loan – PTP.TCKT – PBT.CB7

- UV.BCH: Đ/c Nguyễn Thị Bạch Cúc – KTVTK.XN – PBT.CB9

II. Lãnh đạo Đảng bộ Bệnh viện qua các kỳ đại hội:

1. Bí thư Chi bộ bệnh viện:

- Đ/c Lê Kháng, sinh năm: 1949 (từ năm  đến năm 2000)

2. Bí thư Đảng bộ:

- Đ/c Nguyễn Thị Thu Hồng, sinh năm: 1965 (từ NK I năm 2000 đến 2020 nghỉ hưu).

- Đ/c Lê Minh Lực, sinh năm: 1977 (từ NK VI năm 2020 đến nay)

3. Phó Bí thư Đảng bộ bệnh viện:

- Đ/c Đặng Văn Phục, sinh năm: 1956 (từ năm 2000 đến năm 2016-nghỉ hưu);

- Đ/c Ngô Văn Cầm, sinh năm: 1966 (từ NK V năm 2015 đến nay);

- Đ/c Huỳnh Văn Bằng, sinh năm: 1968 (từ NK V năm 2015 đến nay).

III. Ban Chấp hành Đảng bộ bệnh viện nhiệm kỳ 2020-2025:

 

BSCKII Lê Minh Lực

- Năm sinh: 1977

 - Quê quán: TT Tân Hòa-huyện Gò Công Đông-TG

 - Bí thư Đảng ủy

 

BSCKI Ngô Văn Cầm

- Năm sinh: 1966

 - Quê quán: xã Long Thuận-thị xã Gò Công-TG

- Phó Bí thư Đảng ủy – CN.UBKT.ĐU

 

CNĐD Huỳnh Văn Bằng

- Năm sinh: 1968

 - Quê quán: xã Bình Đông-thị xã Gò Công-TG

- Phó Bí thư Đảng ủy

 

BSCKI Nguyễn Thị Ngọc Chuyên

- Năm sinh: 1980

 - Quê quán: xã Bình Nghị-huyện Gò Công Đông-TG

- UVTV Đảng ủy.

 

BSCKI Trương Thị Thủy Trúc

 - Năm sinh: 1976

 - Quê quán: xã Kiểng Phước-huyện Gò Công Đông-TG

- UVTV Đảng ủy.

 

 BSCKI Lê Thành Lập

- Năm sinh: 1979

 - Quê quán: xã Bình Tân-huyện Gò Công Tây-TG

 - Đảng ủy viên – Bí thư Chi bộ 1

 

CNĐD Nguyễn Thị Lài

- Năm sinh: 1985

 - Quê quán: xã Phú Thạnh-huyện Tân Phú Đông-TG

- Đảng ủy viên – Bí thư Chi bộ 2

 

 

CNĐD Trần Văn Hùng

- Năm sinh: 1969

 - Quê quán: xã Gia Thuận-huyện Gò Công Đông-TG

- Đảng ủy viên – Bí thư Chi bộ 4

 

BSCKI Dương Thanh Tùng

- Năm sinh: 1976

 - Quê quán: xã Lương Thế Trân, Cái Nước, Cà Mau

- Đảng ủy viên – Bí thư Chi bộ 5

 

ĐDTH Nguyễn Huy Huân

- Năm sinh: 1969

 - Quê quán: xã Bình Ân-huyện Gò Công Đông-TG

- Đảng ủy viên – Bí thư Chi bộ 6

 

BSCKI Trần Văn Nhạn

- Năm sinh: 1965

 - Quê quán: phường 2-thị xã Gò Công-TG

- Đảng ủy viên – Bí thư Chi bộ 8

 

BSCKI Nguyễn Văn Hùng

- Năm sinh: 1967

 - Quê quán: xã Phú Thạnh-huyện Tân Phú Đông-TG

- Đảng ủy viên – Bí thư Chi bộ 9

 

ĐDGM Huỳnh Anh Luân

- Năm sinh: 1988

 - Quê quán: xã Phước Trung-huyện Gò Công Đông-TG

- Đảng ủy viên – Phó Bí thư Chi bộ 6

 

 CNKT Ngô Thanh Loan

- Năm sinh: 1974

 - Quê quán: xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, Cần Thơ

- Đảng ủy viên – Phó Bí thư Chi bộ 7

 

CNXN Nguyễn Thị Bạch Cúc

- Năm sinh: 1973

 - Quê quán: xã Bình Nghị-huyện Gò Công Đông-TG

- Đảng ủy viên – Phó Bí thư Chi bộ 9

IV. Cơ cấu tổ chức:

- Đảng bộ bệnh viện đa khoa khu vực Gò Công là Đảng bộ 2 cấp, trực thuộc Đảng bộ thị xã Gò Công.

- Số lượng đảng viên hiện tại là 116 đ/c, gồm 9 chi bộ:

1. Chi bộ 1:

* Cấp ủy nhiệm kỳ 2013-2015:

- Bí thư Chi bộ: Đ/c Trần Hữu Danh - ĐUV - Chủ tịch HCCB

- Phó Bí thư Chi bộ: Đ/c Trần Văn Nhạn - ĐUV - TP.KHTH

- Chi ủy viên: Đ/c Huỳnh Văn Thanh - PTP.TCHC      

* Cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2018:

- Bí thư Chi bộ: Đ/c Trần Hữu Danh - ĐUV - Chủ tịch HCCB

- Phó Bí thư Chi bộ: Đ/c Trần Văn Nhạn - ĐUV - TP.KHTH

- Chi ủy viên: Đ/c Huỳnh Văn Thanh - PTP.TCHC      

* Cấp ủy nhiệm kỳ 2018-2020:

- Bí thư Chi bộ: Đ/c Trần Hữu Danh - ĐUV - Chủ tịch HCCB

- Phó Bí thư Chi bộ: Đ/c Lê Thành Lập - ĐUV - TP.VTTBYT

- Chi ủy viên: Đ/c Huỳnh Văn Thanh - PTP.TCHC      

* Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2023:

- Bí thư Chi bộ: Đ/c Lê Thành Lập - ĐUV – TP.VTTBYT

- Phó Bí thư Chi bộ:  Đ/c Huỳnh Văn Thanh - PTP.TCHC

- Chi ủy viên: Đ/c Nguyễn Phạm Quốc Thái - VC.TCHC

2. Chi bộ 2:

* Cấp ủy nhiệm kỳ 2013-2015:

- Bí thư Chi bộ: Đ/c Lê Thị Kim Phượng - ĐUV – TK Nội TH

- Phó Bí thư Chi bộ: Huỳnh Thị Thậm – ĐDTK Nhi

- Chi ủy viên: Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Chuyên - PTK Nội TMLH Đ/c

* Cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2018:

- Bí thư Chi bộ: Đ/c Lê Thị Kim Phượng - ĐUV – TK Nội TH

- Phó Bí thư Chi bộ: Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Chuyên - ĐUV – PTK Nội TMLH

- Chi ủy viên: Đ/c Nguyễn Thị Lài – ĐDTK Nhi

* Cấp ủy nhiệm kỳ 2018-2020:

- Bí thư Chi bộ: Đ/c Lê Thị Kim Phượng - ĐUV – TK Nội TH

- Phó Bí thư Chi bộ:  Đ/c Nguyễn Thị Lài – ĐDTK Nhi

- Chi ủy viên: Đ/c Ngô Thị Thanh Thảo – viên chức khoa Dược

* Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2023:

- Bí thư Chi bộ: Đ/c Nguyễn Thị Lài – ĐUV - ĐDTK Nhi

- Phó Bí thư Chi bộ: Đ/c Ngô Thị Thanh Thảo – viên chức khoa Dược

- Chi ủy viên: Đ/c Trần Thị Kim Thoa – viên chức khoa Nhiễm

3. Chi bộ 3:

* Cấp ủy nhiệm kỳ 2013-2015:

- Bí thư Chi bộ: Đ/c Huỳnh Thị Chỉnh - ĐUV – Trưởng khoa Sản

- Phó Bí thư Chi bộ: Đ/c Lê Thị Tím – ĐDTK Sản

- Chi ủy viên: Đ/c Lê Thị Mỹ Liên – viên chức khoa Sản

* Cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2018:

- Bí thư Chi bộ: Đ/c Trương Thị Thủy Trúc - ĐUV – BS khoa Sản

- Phó Bí thư Chi bộ: Đ/c Lê Thị Tím – ĐDTK Sản

- Chi ủy viên: Đ/c Lê Thị Mỹ Liên – viên chức khoa Sản

* Cấp ủy nhiệm kỳ 2018-2020:

- Bí thư Chi bộ: Đ/c Trương Thị Thủy Trúc - ĐUV – BS khoa Sản

- Phó Bí thư Chi bộ: Đ/c Lê Thị Tím – ĐDTK Sản

- Chi ủy viên: Đ/c Lê Thị Mỹ Liên – viên chức khoa Sản

* Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2023:

- Bí thư Chi bộ: Đ/c Trương Thị Thủy Trúc - UVTV – PTK khoa Sản

- Phó Bí thư Chi bộ: Đ/c Lê Thị Mỹ Liên – viên chức khoa Sản

- Chi ủy viên: Đ/c Đoàn Thị Thanh Hưởng – HSTK Sản

4. Chi bộ 4:

* Cấp ủy nhiệm kỳ 2013-2015:

- Bí thư Chi bộ: Đ/c Lê Thị Hòa - ĐUV – TK HSCC

- Phó Bí thư Chi bộ: Đ/c Lê Minh Lực - ĐUV – Phó Giám đốc BV

- Chi ủy viên: Đ/c Trần Hải Sơn – TK.LCK

* Cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2018:

- Bí thư Chi bộ: Đ/c Lê Thị Hòa - ĐUV – TK HSCC

- Phó Bí thư Chi bộ: Đ/c Lê Minh Lực - ĐUV – Phó Giám đốc BV

- Chi ủy viên: Đ/c Trần Văn Hùng – ĐDTK HSCC

* Cấp ủy nhiệm kỳ 2018-2020:

- Bí thư Chi bộ: Đ/c Lê Thị Hòa - ĐUV – TK HSCC

- Phó Bí thư Chi bộ: Đ/c Trần Văn Hùng – ĐDTK HSCC

- Chi ủy viên: Đ/c Trần Võ Mỹ Dung – viên chức phòng KHTH

* Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2023:

- Bí thư Chi bộ: Đ/c Trần Văn Hùng – ĐUV - ĐDTK HSCC

- Phó Bí thư Chi bộ: Đ/c Võ Thị Ngọc Vui – viên chức khoa HSCC

5. Chi bộ 5:

* Cấp ủy nhiệm kỳ 2013-2015:

- Bí thư Chi bộ: Đ/c Huỳnh Công Phát - TK VLTL-PHCN

- Phó Bí thư Chi bộ: Đ/c Đặng Thành Chung – TK Ngoại

- Chi ủy viên: Đ/c Nguyễn Thanh Tân – ĐDTK Ngoại

* Cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2018:

- Bí thư Chi bộ: Đ/c Dương Thanh Tùng - ĐUV – PTK Ngoại

- Phó Bí thư Chi bộ: Đ/c Đặng Thành Chung – TK Ngoại

- Chi ủy viên: Đ/c Nguyễn Thanh Tân – ĐDTK Ngoại

* Cấp ủy nhiệm kỳ 2018-2020:

- Bí thư Chi bộ: Đ/c Dương Thanh Tùng - ĐUV – PTK Ngoại

- Phó Bí thư Chi bộ: Đ/c Đặng Thành Chung – TK Ngoại

- Chi ủy viên: Đ/c Nguyễn Thanh Tân – ĐDTK Ngoại

* Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2023:

- Bí thư Chi bộ: Đ/c Dương Thanh Tùng - ĐUV – PTK Ngoại

- Phó Bí thư Chi bộ: Đ/c Đặng Thành Chung – TK Ngoại

- Chi ủy viên: Đ/c Bùi Thị Trúc Giang – ĐDTK Ngoại

6. Chi bộ 6:

* Cấp ủy nhiệm kỳ 2013-2015:

- Bí thư Chi bộ: Đ/c Nguyễn Huy Huân - ĐDTK PTGMHS

- Phó Bí thư Chi bộ: Đ/c Ngô Phước Lộc – viên chức khoa PTGMHS

- Chi ủy viên: Đ/c Huỳnh Anh Luân - Bí thư Chi Đoàn cơ sở BV

* Cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2018:

- Bí thư Chi bộ: Đ/c Nguyễn Huy Huân - ĐUV – ĐDTK PTGMHS

- Phó Bí thư Chi bộ: Đ/c Huỳnh Anh Luân - ĐUV – Bí thư Đoàn cơ sở BV

- Chi ủy viên: Đ/c Lê Minh Tới – viên chức khoa PTGMHS.

* Cấp ủy nhiệm kỳ 2018-2020:

- Bí thư Chi bộ: Đ/c Nguyễn Huy Huân - ĐUV – ĐDTK PTGMHS

- Phó Bí thư Chi bộ: Đ/c Huỳnh Anh Luân - ĐUV – Bí thư Đoàn cơ sở BV

- Chi ủy viên: Đ/c Lê Minh Tới – viên chức khoa PTGMHS.

* Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2023:

- Bí thư Chi bộ: Đ/c Nguyễn Huy Huân - ĐUV – ĐDTK PTGMHS

- Phó Bí thư Chi bộ: Đ/c Huỳnh Anh Luân - ĐUV – Bí thư Đoàn cơ sở BV

- Chi ủy viên: Đ/c Lê Minh Tới – viên chức khoa PTGMHS.

7. Chi bộ 7: thành lập mới năm 2017

* Cấp ủy nhiệm kỳ 2018-2020:

- Bí thư Chi bộ: Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Chuyên – ĐUV – TP.KHTH

- Phó Bí thư Chi bộ: Đ/c Ngô Thanh Loan – ĐUV – PTP.TCKT

- Chi ủy viên: Đ/c Nguyễn Thị Kim Oanh – TP.ĐD

* Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2023:

- Bí thư Chi bộ: Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Chuyên – ĐUV – TP.KHTH

- Phó Bí thư Chi bộ: Đ/c Ngô Thanh Loan – ĐUV – PTP.TCKT

- Chi ủy viên: Đ/c Nguyễn Thị Kim Oanh – TP.ĐD

8. Chi bộ 8: thành lập mới năm 2017

* Cấp ủy nhiệm kỳ 2018-2020:

- Bí thư Chi bộ: Đ/c Trần Văn Nhạn – ĐUV – TK Nội TMLH

- Phó Bí thư Chi bộ: Đ/c Trần Chí Hữu – viên chức khoa KSNK

- Chi ủy viên: Đ/c Nguyễn Thị Dọn – viên chức khoa Nội TMLH

* Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2023:

- Bí thư Chi bộ: Đ/c Trần Văn Nhạn

- Phó Bí thư Chi bộ: Đ/c Nguyễn Thị Dọn – viên chức khoa Nội TMLH

- Chi ủy viên: Đ/c Phan Trọng Nghĩa – viên chức khoa KSNK

9. Chi bộ 9: thành lập mới năm 2017

* Cấp ủy nhiệm kỳ 2018-2020:

- Bí thư Chi bộ: Đ/c Nguyễn Văn Hùng – TKKB

- Phó Bí thư Chi bộ: Đ/c Nguyễn Thị Bạch Cúc – KTVTK.XN

* Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2023:

- Bí thư Chi bộ: Đ/c Nguyễn Văn Hùng – ĐUV - TKKB

- Phó Bí thư Chi bộ: Đ/c Nguyễn Thị Bạch Cúc – ĐUV - KTVTK.XN

- Chi ủy viên: Đ/c Trần Thị Thanh Vân – viên chức khoa XN.

Văn bản mới Văn bản mới

 Kế hoạch phát động tuần lễ áo dài năm 2022
 Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế phụ nữ - 182 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng
 Kế hoạch tổ chức họp mặt kỷ niệm 67 năm ngày thầy thuốc Việt Nam 27 02 2022
 Kế hoạch tổng vệ sinh Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công năm 2021
 Hưởng ứng tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2021
  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 832
  Tổng lượt truy cập: 380707